loader image

Riešenia
trafostaníc

Klientom ponúkame výstavbu, ale aj odkúpenie trafostanice, čo ich odbremení od legislatívnych a technických povinností a ušetrí finančné zdroje míňané na servis a prevádzku trafostanice. Na vlastné náklady vybudujeme miestnu distribučnú sieť, ktorú prevádzkujeme s 24-hodinovou pohotovosťou.

Čo Vám vieme ponúknuť

pri odkúpení trafostanice zabezpečíme všetky zákonné náležitosti

na naše náklady zrealizujeme zákonné revízie každé dva roky

vykonávame technickú inšpekciu každých päť rokov

zabezpečíme prevádzkové predpisy

zrealizujeme rekonštrukciu existujúcej trafostanice

trafostanicu vo veľmi zlom stave vymeníme za úplne novú

zabezpečíme 24-hodinovú pohotovosť na naše náklady

zabezpečíme povinnú údržbu na naše náklady každé dva roky

Naše benefity

Distribučné spoločnosti prevezmú Vašu TS do správy za symbolické 1 euro, aj to iba ak je v 100% stave. Ak TS nemáte v 100% stave, tak si ju musíte na vlastné náklady opraviť.

My Vám Vašu TS vyplatíme podľa aktuálnej trhovej hodnoty a dáme ju do 100% stavu.

Distribučné spoločnosti (ZSD, SSD, VSD) po odkúpení TS účtujú distribučné prirážky v zmysle distribučného cenníka v prípade, ak odberateľ na svojom odbernom mieste prekročí rezervovanú alebo maximálnu rezervovanú kapacitu (RK, MRK), a to aj v prípade namerania jalovej dodávky alebo jalového odberu.

My Vám nebudeme účtovať prirážky za MRK, RK ani jalovinu!!! Záväzok prenáša na seba prevádzkovateľ MDS.

Referencie