loader image

Energetický audit
Vám ukáže, do čoho
sa oplatí investovať

Čo hovorí legislatíva?

Energetické audity sú povinné pre podniky s viac ako 250 zamestnancami alebo podniky, ktorých ročný obrat presahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha presahuje 43 mil. EUR. Pri výpočte je potrebné zohľadniť aj prepojené podniky. Medzi veľké podniky patria aj mnohé zo spoločností, v ktorých 25 % alebo viac imania alebo hlasovacích práv je priamo alebo nepriamo kontrolovaných verejnými orgánmi. Podľa požiadaviek únie pod definíciu veľkých podnikov patria aj mnohé banky, poisťovne, obchodné reťazce, iné spoločnosti poskytujúce služby a podniky s účasťou verejného sektora.

Čo Vám prinesie energetický audit?

Energetický audit je systematický postup na získanie dostatočných informácií o aktuálnom stave a charakteristike spotreby energie, potrebných na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie v budove, v skupine budov, v priemyselnej prevádzke, v obchodnej prevádzke alebo v zariadení na poskytovanie súkromných služieb alebo verejných služieb.

Dostanete odpovede na tieto otázky:

Ktorá investícia je najefektívnejšia?

Kedy sa mi vráti investícia?

Aké mám možnosti?

Vybrané prípadové štúdie

MEDEKO CAST s.r.o.

Vyhotovenie energetického auditu pre zlievareň, v ktorom sme navrhovali eliminácie úniku tepla v existujúcich vetvách a investičné zámery podporujúce efektívne narábanie so zbytkovým teplom.

Bratislavská vodárenská apoločnosť, a.s.

Vypracovali sme energetické audity pre viac ako 100 objektov štátneho podniku, v ktorom sme sa venovali rekonštrukcii objektov s dopadom na energetické hospodárenie a efektívnosti čerpadiel voči možným úsporám na energiách.