loader image

Nízkouhlíkové
stratégie
pre mestá
a obce

Nízkouhlíkové stratégie pre mestá a obce

Komu sú stratégie určené

 
 

Výzva je určená pre subjekty územnej samosprávy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. Stratégie môžu byť vypracované pre potreby obcí, miest, ale aj okresov, vyšších územných celkov, ako aj iných prirodzených regiónov.

Výzva je určená pre subjekty územnej samosprávy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. Stratégie môžu byť vypracované pre potreby obcí, miest, ale aj okresov, vyšších územných celkov, ako aj iných prirodzených regiónov.

Všeobecné požiadavky:

  • Súčasťou stratégie je posúdenie stavu zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie.
  • Dôraz je kladený na nízkouhlíkové opatrenia najmä na energetickú efektívnosť, využívanie OZE s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia;
  • Ak je v predmetnej lokalite systém centralizovaného zásobovania teplom, musí byť neoddeliteľnou súčasťou nízkouhlíkovej stratégie aj aktualizácia koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky so zohľadnením klesajúceho dopytu po využiteľnom teple a stanovením postupu následného optimálneho prispôsobenia sa distribúcie a výroby tepla.
  • Regionálna alebo lokálna nízkozkouhlíková stratégia na obdobie minimálne 5 rokov bude spracovaná s využitím metodiky Dohovoru primátorov a starostov k Akčnému plánu udržateľného energetického rozvoja.
  • Súčasťou projektu na vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie alebo jej častí musí byť aj jej schválenie relevantnými orgánmi.

Maximálna hodnota čerpania
300 000,-€

Výška čerpania NFP
95%

Maximálna hodnota čerpania
300 000,-€

 

Výška čerpania NFP
95%

 

V prípade záujmu o vypracovanie stratégie nás neváhajte kontaktovať

V prípade záujmu o vypracovanie stratégie nás neváhajte kontaktovať

+421 911 859 780