loader image

Energetický
certifikát

Všeobecné informácie

Energetický certifikát budovy hodnotí budovy z hľadiska energetickej hospodárnosti a tvorby emisií oxidu uhličitého, výsledkom je ich zatriedenie do energetických škál od najúspornejšej triedy A až po plytvajúce triedy G.

Energetický certifikát budovy obsahuje údaje vyjadrujúce minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov (pre nové budovy je to trieda B) týkajúcu sa jednotlivých miest spotreby energie v budove:

 • tepelná ochrana budov
 • vykurovanie a príprava teplej vody
 • chladenie a vetranie
 • umelé osvetlenie

Energetický certifikát budovy nám poskytuje informácie o energetickej a finančnej náročnosti prevádzky danej stavby. V prípade plytvajúcich budov je možné navrhnúť opatrenia na zlepšenie jej hospodárnosti. Návrhy optimalizácie spotrieb energií sa zaoberajú iba technicky možnými a ekonomicky výhodnými riešeniami. Druhotnou a nezanedbateľnou súčasťou návrhov opatrení je záujem o zlepšenie tepelnej pohody v rámci celého roku užívania. Realizáciou opatrení v občianskych budovách možno očakávať významné energetické úspory. Projektant je povinný minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov zahrnúť do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a výsledok energetického hodnotenia uviesť v technickej správe projektovej dokumentácie.

Kto potrebuje energetický certifikát

 • Bytové domy
 • Hotely a reštaurácie
 • Administratívne budovy
 • Školy a školské zariadenia
 • Nemocnice
 • Veľkoobchod a maloobchod
 • Športové haly a iné budovy na šport
 • Nevýrobné budovy

Platnosť energetického certifikátu

10 rokov od dátumu vyhotovenia energetického certifikátu.

Do vykonania významnej rekonštrukcie budovy, ktorá má vplyv na jej energetickú hospodárnosť.

Do dátumu platnosti uvedenom na certifikáte – to platí pre energetické certifikáty vydané do konca roka 2012.